Integrated Innovation Support Programme (IISP)

 

Opšti pregled o projektu Program integrisane podrške inovacijama (IISP) Program integrisane podrške inovacijama (IISP) finansira Evropska unija u cilju podsticanja konkurentnosti i ekonomskog rasta u Republici Srbiji, kroz jačanje inovacija u malim i srednjim preduzećima. Glavni korisnik i partner projekta je Ministarstvo finansija i privrede. Ostali partneri projekta su Nacionalna agencija za regionalni razvoj i Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Program integrisane podrške inovacijama traje 24 meseca i ima budžet od 2,8 miliona evra, a finansiran je kroz IPA pretpristupne fondove. Projekat sprovodi međunarodni konzorcijum koji predvodi GFA Consulting Group GmbH iz Nemačke. Projekat se zasniva na razvoju i unapređenju kvaliteta standarda inovativnih usluga na nacionalnom i lokalnom nivou. Osnovna svrha Programa integrisane podrške inovacijama je istraživanje, definisanje i unapređenje kvaliteta, obima i dostupnosti institucionalnih kapaciteta u cilju efikasnije podrške inovacijama u sektoru malih i srednjih preduzeća, kao i poboljšanje instrumenata za finansiranje inovativnih aktivnosti u malim i srednjim preduzećima.

Obuka za unapređenje investicione spremnosti preduzeća Program integrisane podrške inovacijama (IISP) je organizovao dvodnevnu besplatnu obuku za unapređenje investicione spremnosti malih i srednjih preduzeća u četiri regionalna centra u Srbiji (Beograd, Novi Sad, Niš i Kragujevac). Obuku je uspešno završilo 107 malih i srednjih preduzeća. Ova vrsta obuke je organizovana sa ciljem da pomogne preduzećima, a naročito inovativnim preduzećima sa visokim potencijalom rasta, da razumeju i odgovore na zahteve potencijalnih investitora. Predstavnici preduzeća imali su priliku da se upoznaju sa alternativnim izvorima finansiranja (da naprave razliku između pozajmljenog kapitala i ulaganja vlasničkog kapitala), da razumeju zahteve investitora i unaprede svoje pregovaračke sposobnosti kako bi investitoru predstavili svoje poslovanje na najbolji mogući način. U okviru Programa za unapređenje investicione spremnosti organizovana je obuka kroz četiri tematska modula, kako bi preduzeća unapredila one segmente poslovanja od kojih zavisi njihova investiciona spremnost: 1. Razumevanje investicionih mogućnosti koje su na raspolaganju preduzeću; 2. Razvoj poslovnog modela kako bi bio privlačan za odgovarajućeg investitora (vlasnički kapital i/ili kredit); 3. Planiranje investicionog predloga; 4. Unapređenje pregovaračkih sposobnosti u cilju što uspešnijeg sklapanja investicionog aranžmana. Za dvadeset preduzeća sa visokim potencijalom rasta biće organizovana dodatna obuka u okviru programa ’’Unapređenje procesa pristupa investicijama’’.

  • Razvoj novih finansijskih instrumenata Osnovna svrha komponente je unapređenje finansijskih instrumenata za inovacione aktivnosti promovisanjem značaja investicija privatnog kapitala u MSP i podrška u razvoju fondova ’’rizičnog kapitala’’ u Srbiji. Komponenta 2 Programa integrisane podrške inovacijama usmerena je na razvoj novih instrumenata za finansiranje inovativnih aktivnosti u malim i srednjim preduzećima, i povećanje sposobnosti preduzeća da pristupe investicijama na bazi ulaganja privatnog kapitala. U okviru komponente 2 projekat će pružiti strateška rešenja, podršku i tehničku pomoć kroz: Upoznavanje preduzetnika i finansijskih posrednika u Srbiji sa značajem novih finansijskih instrumenata na bazi ulaganja privatnog kapitala Razvoj regulatornih i finansijskih mehanizama za podsticanje ulaganja formalnog ’’rizičnog kapitala’’ u mala i srednja preduzeća Uspostavljanje i dalji razvoj mreže poslovnih anđela u Srbiji Razvoj ponude mezanin investicija za mala i srednja preduzeća Razvoj i pokretanje obuke za mala i srednja preduzeća kako bi bila spremna za investiciona ulaganja Razvoj šeme inovacionih vaučera za podsticanje malih i srednjih preduzeća da preuzmu rizik prilikom započinjanja inovativnih aktivnosti